Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Cechy sensorów stosowanych w detekcji gazów. Na co należy zwrócić uwagę i jak wpływają na wybór czujnika.

Cechy sensorów stosowanych w detekcji gazów. Na co należy zwrócić uwagę i jak wpływają na wybór czujnika.

Jakie są cechy sensora elektrochemicznego, katalitycznego, infra-red (IR) czy fotojonizacyjnego ? Na jakie cechy należy zwrócić uwagę i co z nich wynika dla czujnika gazów?

Czujniki Gazu produkcji Atest Gaz wyposażone są w odpowiednie sensory które wybierane są z szerokiej gamy dostępnych rozwiązań w zależności od zastosowania. Na wybór odpowiedniego sensora wpływ ma oczywiście rodzaj wykrywanego gazu, zakres pomiarowy ale także warunki środowiskowe w jakich będzie pracowało urządzenie.

Sensory jakie stosujemy w czujnikach gazu to:

 • Sensory elektrochemiczne

Czujniki wyposażone w sensory elektrochemiczne są przeznaczone do pomiaru i wykrywania obecności określonych substancji w atmosferach gazowych w stężeniach generalnie powyżej pojedynczych ppm, ale w niektórych przypadkach (np. tlen, wodór) ich stężenia mogą mieć dziesiątki lub setki tysięcy ppm. Gazy te mają charakterystyczne dla siebie zakresy pomiarowe. Większość wykrywanych substancji to głównie lotne związki nieorganiczne. Mogą być również wykrywane niektóre związki organiczne, np. etylen, tlenek etylenu.

 • Sensory katalityczne

Czujniki wyposażone w sensory katalityczne są przeznaczone do pomiaru stężenia i wykrywania obecności gazów oraz par substancji palnych w powietrzu, w zakresie do około 100% DGW (dolnej granicy wybuchowości).​

 • Sensory fotojonizacyjne PID

Czujniki wyposażone w sensory fotojonizacyjne przeznaczone są do pomiaru i wykrywania obecności substancji gazowych, których energia jonizacji jest niższa niż energia lampy. Są to głównie lotne związki organiczne (LZO).

Przykłady LZO mogących zostać wykrytych przez sensor PID zaopatrzony w lampę o energii 10,6 eV:

 • węglowodory alifatyczne – np. pentan, oktan, heksan,
 • węglowodory aromatyczne – np. toluen, ksylen, benzen,
 • alkohole – np. etanol, propanol,
 • aldehydy, ketony, estry,
 • aminy, sulfidy,
 • inne, m.in.: paliwa lotnicze, benzyna, a także niektóre związki nieorganiczne.

Sensory PID mogą być wyposażone także np.: lampę o energii 11,7 eV, która poza substancjami wymienionymi powyżej, jest w stanie wykrywać takie substancje jak: metanol, acetylen czy formaldehyd. Lampa ta ma jednak bardzo krótki czas życia (ok. 1 tygodnia).

 • Sensory IR (Infrred)

Sensory NDIR (ang. nondispersive infrared sensor), powszechnie zwane sensorami IR, służą do pomiaru stężenia gazów posiadających zdolność pochłaniania fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni. Są to przede wszystkim:

 • związki organiczne, zwłaszcza metan,
 • dwutlenek węgla,
 • inne (np. tlenek węgla, związki azotu, amoniak, freony, SF6).

Czujniki te nie wykrywają wodoru.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podręcznikiem, w którym można odnaleźć informacje o zasadzie działania, wpływie warunków środowiskowych a także o innych istotnych aspektach wpływających na poprawną pracę sensora:

Podręcznik Użytkownika - Sensory stosowane w urządzeniach produkcji Atest Gaz